1 / 4

Ascendas Plaza 8

Changi, Singapore
10,000 SF