Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Marina One, Singapore
135,700 SF